Acasa » 

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UVT • elaborează şi înaintează spre aprobare Senatului UVT strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu, precum şi politici pe domenii de interes ale universităţii;

 • elaborează şi înaintează spre aprobare Senatului UVT strategia cercetării ştiinţifice a UVT;

 • propune Senatului UVT înfiinţarea, divizarea, comasarea şi/sau desfiinţarea componentelor organizatorice de învăţământ şi cercetare ale universităţii;

 • elaborează şi înaintează spre aprobare Senatului UVT regulamentele şi metodologiile vizând organizarea şi funcţionarea universităţii şi a tuturor componentelor sale organizatorice, privind asigurarea capacităţii instituţionale, a eficienţei educaţionale şi a managementului calităţii;

 • elaborează bugetul instituţional;

 • propune spre aprobarea Senatului UVT execuţia bugetară şi bilanţul anual;

 • supune aprobării Senatului UVT efectuarea operaţiunilor financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul UVT, privind cheltuielile care pot fi aprobate de către Rectorul UVT, in corelatie cu prevederile OG 34/2006 cu modificarile si complectarile ulterioare

 • avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul UVT de desfiinţare a celor care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt nesustenabile din punct de vedere academic şi financiar;

 • avizează planurile anuale de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară elaborate de consiliile departamentelor, ale şcolilor doctorale, ale facultăţilor şi ale unităţilor funcţionale care desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară;

 • analizează şi înaintează Senatului UVT spre aprobare planurile de învăţământ aferente programelor de studii universitare;

 • propune Senatului UVT formaţiile de studiu şi dimensiunile acestora, cu respectarea standardelor de calitate;

 • propune Senatului UVT regulamentul de organizare a admiterii, metodologia de evaluare pe parcurs a studenţilor, metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate şi regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor;

 • propune Senatului UVT spre aprobare structura anului universitar şi calendarul activităţilor educaţionale;

 • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;

 • analizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare şi numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar;

 • avizează notele de comandă pe baza cărora se elaborează statele de funcţiuni ale departamentelor cu discipline la mai multe facultăţi;

 • propune Senatului UVT aprobarea atribuţiilor studenţilor-doctoranzi încadraţi ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari pe o perioadă determinată şi, în situaţii speciale, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile, înaintează Senatului spre aprobare prelungirea cu 1-2 ani a duratei programului de studii universitare de doctorat;

 • propune Senatului UVT, în baza criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare, aprobarea continuării activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, în condiţiile legii;

 • elaborează şi înaintează Senatului UVT spre aprobare metodologia de evaluare periodică a rezultatelor şi performanţelor în activitatea de cercetare şi didactică ale personalului didactic şi de cercetare şi metodologia de sancţionare a personalului cu rezultate profesionale la un nivel redus;

 • înaintează Senatului UVT spre aprobare cadrul de desfăşurare a acţiunilor de cooperare naţională şi internaţională;

 • propune Senatului UVT stabilirea, diferenţiată, a normei universitare efective, în funcţie de domeniu, de specializare, de ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a studenţilor şi de dimensiunea formaţiunilor de studiu, şi mărirea, prin regulament, a normei didactice săptămânale minime, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii, respectiv reducerea normei didactice cu cel mult 30% pentru personalul care exercită o funcţie de conducere în cadrul universităţii sau de îndrumare şi control în cadrul ministerului de resort;

 • propune Senatului UVT aprobarea susţinerii de activităţi de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare de către personalul UVT, respectiv invitarea pe o durată determinată în cadrul universităţii a unor cadre didactice universitare şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate;

 • înaintează Senatului UVT spre aprobare propunerile de acordare a anului sabatic;

 • aprobă cererile de concediu fără plată ale personalului didactic care solicită să se specializeze sau să participe la programe de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară în ţară sau în străinătate;

 • propune spre aprobare Senatului UVT perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru toate cadrele didactice titulare, conform legii;

 • organizează concursul pentru ocuparea postului de director general administrativ şi avizează propunerea Rectorului de demitere a directorului general administrativ;

 • propune Senatului UVT spre aprobare structura şi componenţa comisiei de etică şi deontologie profesională a UVT, precum şi a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ale UVT;

 • aprobă schimbarea destinaţiei spaţiilor afectate activităţilor didactice, de cercetare sau administrative, precum şi redistribuirea acestora, cu acordul facultăţii sau al altei unităţi funcţionale care a utilizat spaţiul respectiv, cu încadrarea în cerinţele de spaţii alocate procesului de învăţământ şi activităţii aferente curente pentru toate facultăţile UVT şi celelalte unităţi funcţionale ale UVT;

 • propune Senatului UVT înfiinţarea de spin-off-uri şi start-up-uri, societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii şi acordarea, prin contract, a dreptului de administrare şi folosinţă asupra activelor patrimoniale;

 • aprobă rapoartele anuale prezentate de decani;

 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul UVT, conform legii.

 • Consiliul de administraţie poate formula amendamente la proiectele de hotărâri ale Senatului UVT propuse de membrii Senatului UVT.

Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2019. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592170    Fax: +40-(0)256-592312
Email: carmen.babaita@e-uvt.ro